Kredyty

Co oznacza i na czym polega polega ustanowienie hipoteki?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które jest związane z nieruchomością i służy zabezpieczeniu wierzytelności, wynikającej ze stosunku prawnego. W praktyce, hipoteka jest często używana jako zabezpieczenie dla pożyczek i kredytów hipotecznych, które mają na celu finansowanie zakupu, budowy lub remontu nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, wierzyciel ma prawo domagać się postępowania egzekucyjnego, w którym nieruchomość zostanie sprzedana, a wierzyciel odzyska kwotę zobowiązania z uzyskanych ze sprzedaży środków.

Ustanowienie hipoteki na rzecz banku jest obowiązkową czynnością warunkującą uzyskanie kredytu hipotecznego. Po ustanowieniu hipoteki, kredytobiorca staje się dłużnikiem hipotecznym, natomiast kredytodawca – wierzycielem hipotecznym. W Polsce, ustanowienie hipoteki regulowane jest przez ustawę z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.

W celu ustanowienia hipoteki umownej, właściciel nieruchomości musi sporządzić stosowne oświadczenie. Następnie, informacje o hipotece są wpisywane do księgi wieczystej nieruchomości. Wpis do księgi wieczystej jest niezbędny dla powstania hipoteki.

W praktyce, ustanawianie hipoteki może odbywać się na różnych rodzajach nieruchomości, takich jak nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej dłużnika i jego małżonka, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub udział w tym prawie. W niektórych przypadkach, ustanowienie hipoteki może być również związane z hipoteką przymusową, która jest powiązana z zaległościami podatkowymi.

W przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką, hipoteka łączna zostaje rozdzielona równo pomiędzy poszczególne części. Zmiana ta wprowadzona została w 2011 roku w celu ułatwienia ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności oraz obniżenia ponoszonych przy tym kosztów.

Osoba, na rzecz której ma zostać ustanowiona hipoteka, może być zarówno osobą fizyczną, jak i prawną. W przypadku obciążeń ustawowych, uprawnionym organem do ustanowienia hipoteki jest odpowiedni organ administracyjny. Warto zauważyć, że chociaż banki mają możliwość zajmowania się ustanowieniem hipoteki samodzielnie, nie jest to zbyt częsta praktyka.

W przypadku dziedziczenia nieruchomości obciążonej hipoteką, spadkobiercy muszą liczyć się z faktem, że długi odziedziczane są wraz z nieruchomością. Czas na rozliczenie się w takiej sytuacji wynosi 12 miesięcy od dnia śmierci pierwotnego właściciela. Warto wówczas zaznajomić się z zagadnieniem dziedziczenia długów, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki jako spadkobiercy.

Podsumowując, ustanowienie hipoteki polega na zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej czy pożyczkowej za pomocą ograniczonego prawa rzeczowego, które jest związane z nieruchomością. Proces ustanowienia hipoteki obejmuje sporządzenie stosownego oświadczenia przez właściciela nieruchomości, a następnie wpisanie informacji o hipotece do księgi wieczystej nieruchomości. W praktyce, hipoteka może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, a jej ustanowienie może być związane z różnymi okolicznościami, takimi jak obciążenia ustawowe czy dziedziczenie nieruchomości obciążonej hipoteką.

Warto pamiętać, że ustanowienie hipoteki ma swoje konsekwencje zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela, dlatego przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego czy pożyczki pod zastaw nieruchomości, warto dokładnie zapoznać się z procesem ustanowienia hipoteki oraz konsekwencjami związanymi z niewywiązaniem się z zobowiązań.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+